Category

Okategoriserade

Viktigt om solskydd och uteplatser

By | Okategoriserade | No Comments

Vi kommer under året att förtydliga våra bestämmelser i hyreskontrakten vad gäller persienner, markiser, skärmtak och uteplatser, exempelvis vem som ansvarar för skötsel, underhåll och kostnader.

Om det invändigt finns insyn- och solskydd typ persienner, rullgardiner eller utvändigt solskydd av typ markiser, skärmtak eller altan, så ansvarar hyresgästen för underhåll. Det innebär att dessa ska vara i gott skick för att undvika fara för person eller egendom. Om underhållet inte sköts av hyresgäst efter tillsägelse, åtgärdar EdetHus fel och brister och debiterar sedan hyresgästen för detta.

Om hyresgäst önskar montera markis eller bygga skärmtak eller altan, ska hen först erhålla ett skriftligt godkännande av EdetHus när det gäller byggnation, materialval och kulör. Material och arbete betalas av hyresgästen och ska utföras fackmannamässigt. När arbetet är klart ska hyresgästen kontakta EdetHus för besiktning och få ett besiktningsprotokoll på att installationen är godkänd. Om installationen är bygglovspliktig, ska hyresgästen ansöka om detta hos byggnadsnämnden, samt även stå för kostnaden.

Är arbetet inte godkänt efter besiktning, ska hyresgäst åtgärda anmärkningarna. Om hyresgästen inte vill åtgärda anmärkningarna från besiktningsprotokollet, kommer EdetHus att utföra åtgärderna och därefter debitera hyresgästen. Vid avflyttning ska installationen demonteras och betalas av nuvarande hyresgäst, såvida inte den nya hyresgästen vill ta över ansvaret. När det gäller installationer som redan var på plats vid kontraktskrivning, kan EdetHus demontera och återställa kostnadsfritt om inte ny hyresgäst vill ta över.

Vid ytterligare frågor är du välkommen att kontakta fastighetschef Magnus Casperson!

Senaste nytt på fastighetsfronten

By | Okategoriserade | No Comments

Under denna vecka har vi visning av två olika lägenheter vid Sadelmakargården på Ström (för redan kontrakterade hyresgäster). I december är det dags för inflytt.

Behovet av nya bostäder i kommunen är stort. Därför är vi väldigt glada över att projektet Ängshöken äntligen börjar röra på sig igen, efter att ha dragit ut på tiden av anledningar vi inte kunnat påverka. Projekteringsplanen är på gång, därefter är det dags att söka bygglov. Precis som i fallet med Sadelmakargården/Stallarna, ämnar vi genomföra en så kallad funktionsupphandling även här. Det innebär att vi inte detaljstyr särskilt mycket utan entreprenören får större frihet att använda egna processer och koncept. På det viset blir det enklare både för oss och entreprenören. Upphandlingen annonseras ut under slutet av 2018, och vi räknar med att Ängshöken ska vara klart för inflytt under 2020.

EdetHus har också skrivit avtal med BoKlok, som är ett byggbolag där Ikea och Skanska samarbetar för att bygga bostäder till lägre priser än vad som brukar vara gängse. BoKlok bygger både lägenheter och radhus, och i det här fallet ämnar de bygga ca 80 bostadsrätter på Övre Bigården i Göta. Byggnationen sker i två etapper, och beräknas börja när tre fjärdedelar av lägenheterna är sålda.

För övrigt fortsätter vi med det löpande underhållet på alla våra fastigheter, bland annat blir det en del grävning för elkablar och brunnar.

Området Fornvägen i Hjärtum börjar bli klart, där har vi sedan förra sommaren bytt alla fönster och tak, målat om panelen och nu även grunden, samt gjort i ordning garagen och tvättstugan. Hela området har fått ett riktigt ansiktslyft!

All ventilation på våra fastigheter är genomgången, filterbyten pågår. Besiktningen av alla våra lekplatser är också klar, där pågår just nu de justeringar som behöver göras.

Vår sommarrekrytering är också klar, vi kommer att göra allt vi kan för att behålla servicegraden under semestrarna, men räkna med att reparationer och dylikt kan ta något längre tid än vanligt.

Alla befintliga lokaler på Lödöse Varv är nu uthyrda. I gamla gymnasiet huserar bland annat ett företag som håller på med stålkonstruktioner, de hyr även Blå hallen. Andra hyresgäster är småföretagare. Varvet hyser också båt- och husvagnsuppställningsplatser med service, och totalt sett märker vi en stark efterfrågan på lokaler.

I Lödöse ska det ju byggas en helt ny skola, och Bildningsförvaltningen vill därför hyra en del av Tingbergsskolan till bland annat förskoleverksamhet. En tidigare utredning har visat på skredrisk, men en fördjupad undersökning på gällande detaljplan visar dock ingen skredrisk. Däremot kommer vägen närmast Gårdaån upp till Tingbergsskolan att stängas av för biltrafik, eftersom den typen av belastning på vägen kan innebära risk för skred.

Mer om GDPR…

By | Okategoriserade | No Comments

Det är väl knappast någon som undgått information om den nya dataskyddsförordningen, GDPR. EdetHus har i samarbete med tio andra allmännyttiga bostadsföretag upprättat en ny policy för hur vi hanterar personuppgifter, och dessutom tecknat avtal med alla våra underleverantörer för att säkerställa att även de följer vår policy. Vi har också upprättat instruktioner och checklistor för vår personal, samt gjort en ordentlig satsning på att kontrollera så att vi inte har några eventuella irrelevanta personuppgifter kvar i våra datasystem.

Radonmätningar

By | Okategoriserade | No Comments

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon fastnar på damm som vi andas in, och kommer på så vid ner i luftrör och lungor. Radon kan också komma från andra källor, såsom vatten, marken eller byggnadsmaterial.

Att mäta (med exempelvis en radondosa) är det enda sättet att ta reda på om det förekommer radon i ett hus eller en lokal. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3), och det rekommenderade riktvärdet/gränsvärdet ligger på 200 Bq/m3.

Enligt regeringens miljömål ska radonhalten i alla bostäder vara lägre än riktvärdet senast 2020, vilket innebär att alla fastighetsägare (även villaägare) måste ha kontrollerat sina bostäder innan dess.

Vi på EdetHus har kontrollerat alla våra hyresfastigheter under vintern 2016-2017, och alla hyresfastigheter utom Ljungkullen låg under gränsvärdet. Åtgärder sattes in på Ljungkullen under 2017, och ytterligare en kontrollmätning gjordes 2017/2018. Dock fick vi inte tillförlitliga analyser från den mätningen, utan fick göra en ny mätning under våren, med flera mätdosor. Dessa mätdosor är inne på analys, och beroende på resultatet kommer kanske ytterligare åtgärder att sättas in för att säkerställa att radonhalten ligger under gränsvärdet.

Miljöarbetet fortsätter!

By | Okategoriserade | No Comments

Vi fortsätter vårt miljöarbete. Bilden ovan visar det nya LSS-boendet på Ström som har fått bergvärmepump, FTX-ventilationsaggregat och solcellspaneler på taket motsvarande 14 kW.

Under 2017 påbörjade vi som bekant bygget av lägenheter vid Stallarna på Ström, och där blir det också enbart förnyelsebara energikällor såsom bergvärmepump och solcellspaneler på totalt 40 kW.

I den nya förskolan i Ryrsjön har vi minskat värmekostnaderna med 80 % med hjälp av bergvärmepump. Där installerade vi också FTX-ventilationsaggregat, liksom solcellspaneler motsvarande 16 kW.

HVB-hemmet Klostret på Lödöse Varv fick förra året en luft/vatten-värmepump som minskar värmekostnaderna med 50-70 %. Även här installerade vi FTX-aggregat.